Polityka prywatności / Ochrona danych


PODSTAWĄ OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI JEST:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako ‘Rozporządzenie’,

Wytyczne w zakresie wdrożenia obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przepisami Rozporządzenia, opublikowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Grupę Roboczą art. 29.Administrator danych


Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:


"PAŁAC BURSZTYNOWY - KRZYSZTOF GRZĄDZIEL"

z siedzibą we Włocławku przy ul. Okrężnej 21, 87-800 Włocławek

NIP 8881398230, REGON 340712390Inspektor ochrony danych


Inspektor ochrony danych jest osobą, do której proszę zwracać się z pytaniami lub wątpliwościami nt. przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób:


emailem: bozenakotrych@palacbursztynowy.pl
korespondencyjnie: Pałac Bursztynowy – Krzysztof Grządziel
ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek Z dopiskiem: „Ochrona danych”.


Cel oraz podstawa przetwarzania


Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

zawarcia i wykonania umowy,
wykonania usługi
wykonania przypadających nam obowiązków prawnych,
ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń,
marketingu bezpośredniego

Podane dane zbierane i przetwarzane są przez nas tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów do jakich zostały zebrane oraz tych wynikających z przepisów prawa.Czas przetwarzania danych


Dane Osobowe są w przez przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, co oznacza że dane Państwa przechowywane będą przez cały czas trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, wykonywania innych zadań przewidzianych obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia Państwa zgody.Uprawnienia wynikające z Rodo


dostęp do swoich danych,
sprostowanie danych,
usunięcie danych,
ograniczenie przetwarzania,
wniesienie sprzeciwu,
przenoszenie danych,
cofnięcie zgody
(z zastrzeżeniem, że nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody),
wniesienie skargi do organu nadzorczego.


Przetwarzanie automatyczne


Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.